uitzetlijstje.nl

interieur - decoratie - klussen - genieten!
uitzetlijstje.nl alles voor de uitzet

uitzet zoeken

uitzetlijstje.nl actie

Home

Algemene Voorwaarden
Door lid te worden van Uitzetlijstje.nl geef je automatisch aan dat je het eens bent met onze algemene voorwaarden en de privacy statement van Uitzetlijstje.nl

Algemeen
Uitzetlijstje.nl (Uitzetlijstje.nl) is een online shop-concept van Dutch Minds voor mensen die graag online shoppen en hun uitzetlijstje bijhouden en publiceren voor familie en vrienden. Op Uitzetlijstje.nl vind je artikelen die uit zeer diverse webshops overzichtelijk gepubliceerd worden. Uitzetlijstje.nl  is een vergelijkingsite, wij verkopen de producten niet zelf, maar verwijzen jou door naar de webshop van jouw keuze. Uitzetlijstje.nl is dus niet verantwoordelijk voor jouw aankoop of de afhandeling van jouw aankoop. Je kunt op Uitzetlijstje.nl ook je eigen mening over de webshops kwijt, maar voordat jouw tekst wordt gepubliceerd kan Uitzetlijstje.nl deze op taal- en stijlfouten redigeren of weigeren. Dit laatste kan Uitzetlijstje.nl doen wanneer je scheldt, vloekt of discrimineert. Uitzetlijstje.nl bepaalt uiteindelijk of een tekst wel of niet wordt gepubliceerd. Lid worden van Uitzetlijstje.nl is gratis en zonder enige verplichtingen. Aan het Uitzetlijstje.nl lidmaatschap kun je geen enkel recht ontlenen.

Aansprakelijkheid
Leden van Uitzetlijstje.nl zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. Uitzetlijstje.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt Uitzetlijstje.nl geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden op of buiten de website. Uitzetlijstje.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op Uitzetlijstje.nl. Uitzetlijstje.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Uitzetlijstje.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Uitzetlijstje.nl je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

Uitzetlijstje.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klik je door naar een genoemde webshop, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Misdragen
Uitzetlijstje.nl heeft het recht om zonder waarschuwing je lidmaatschap op Uitzetlijstje.nl te beëindigen. Dit kan gebeuren als je iets op Uitzetlijstje.nl doet, dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.
Uitzetlijstje.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Uitzetlijstje.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Alle rechten voorbehouden.

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Uitzetlijstje.nl geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Uitzetlijstje.nl. Uitzetlijstje.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.